25 Nisan 2008 Cuma

iMANEhl-i Sünnet Olmak İçin Lâzım Olan İ'tikâdlardan Bazıları

1- Mi'râc rûh ve bedenle birlikle oldu.
2- Mu'cize ve keramet haktır.
3- Okunan Kur'ân-ı Kerîm'in ve verilen sadakanın sevabını ölüye göndermek caizdir.
4- Kabir azabı rûh ve bedene olacaktır.
5- Sırat köprüsü, hesâb ve mizan vardır.
6- Öldürülen ve intihar eden kendi eceli ile ölmüştür.
7- Herkes kendi rızkını yer. Kimse kimsenin rızkını yiyemez.
8- Allahü Teâlâ dilediğini hidâyete kavuşturur, dilediğini dalâletle bırakır.
9- Cennet ve Cehennem şu anda vardır.
10- Deccâl. Dâbbet-ül-arz. Hz.Mehdi gelecektir. Hz.İsâ gökten inecek, güneş batıdan doğacaktır.


İnsanı küfre düşüren, ya'nî kâfir yapan söz ve işlerden bazıları şunlardır:

Allahü teâlâya lâyık olmıyan şey söylemek. Meselâ, (Allah, gökten bize bakıyor) demek, yâhut bir kimse bir işi yaptığı hâlde, (Allah biliyor ki yapmadım) demek.
Peygamberleri küçültücü şey söylemek. Meselâ, (İlk insan Âdem peygamber vahşî idi) demek.
Melekleri küçültücü şey söylemek. Meselâ, (Senin bakışın bana Azrâil gibi geliyor) veya (Çocuk iyi yetişmezse zebâni olur), yâhut (Bu ibâdetin savâbını melek yazamaz) demek.
Âhirette olacak şeylerle alay etmek. Meselâ, (Ben Cenneti istemem, Cehenneme gitmek isterim.
Çünkü benim gibi olanlar oradadır) demek.
Allahü teâlânın emir ve yasaklarına, ya'nî Kur'ân-ı Kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açık bildirilmiş ve islâm âlimlerinin kitapları ile her tarafa yayılmış, inanılması zarûrî olan din bilgilerinden birine inanmamak veya önem vermemek. Meselâ, (Ben cinleri göremediğim için inanmam) demek veya kat'î harâm olduğu bilinen birşeyi yiyip içerken besmele çekmek.
(Dünya böyle gelmiş böyle gider) şeklinde inanmak. Dünya, gezegenler, gökler ve Arş ezelî değildir, sonradan yaratılmıştır, mahlûktur. Ebedî, sonsuz değildirler, sonunda yine yok edilecektirler. Yer ve gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi.


İmanı Zayıflatan Ve İmansız Gitmeye Sebep Olan Haller

1- Ehl-i sünnete uymayan bozuk i'tikat (inanış).
2- Amelsiz îman.
3- Niyette ve a'zâlarını kullanmakta doğruluktan ayrılmak.
4- Günahta ısrar ve devam etmek.
5- İslâm ni'metine şükrü terk etmek.
6- İmansız gitmekten korkmamak.
7- Haksız yere zulmetmek.
8- Sünnet üzere okunan ezana icabet etmemek.
9- Anne ve babasının dîne muhalif, dine aykırı olmayan sözlerini tutmamak.
10- Çok yemin etmek.
11- Namazda boş yere tâ'dîli erkânı terk etmek.
12- Namazın ciddiyetini takdir etmemek.
13- Haram olan içkileri içmek.
14- Müslümanlara,eza yermek (eziyet etmek).
15- Yalan yere evliyalık iddiasında bulunmak.
16- Günahını unutmak.
17- Kendisini beğenmek.
18- Kendisini çok âlim görmek.
19- Koğuculuk (dedikodu) etmek.
20- Haset etmek, yâni başkasındaki maddî veya manevî bir varlığı çekememek, istememek.
21- Şeriata muhalif olmayan yerde üstazına, hocasına muhalefet etmek.
22- Bir adamı tecrübe etmeden, iyidir veya kö tüdür demek.
23- Devamlı yalan söylemek.
24- Din âlimlerinden kaçmak.
25- Erkeklerin ipekten elbise giymeleri.
26- Gıybette (dedikoduda) ısrar etmek.
27- Bıyıklarını kitaba uydurmamak.
28- Din ve islâm ahlâkına dil uzatan, mukaddesata hakaret eden, dini yıkmak isteyenlere sevgi beslemek.

Hiç yorum yok: